รวมประกาศ รายละเอียด

การอบรม

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 เม.ย. 2567
โดย : นางสาวรัชณีย์ แก้วเลี่ยม

ทางโรงเรียนอนุบาลบ้านสมถวิล จัดโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

เรื่อง การจัดประสบการณ์โครงงานเป็นฐาน(project base learning)ในระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา

และ การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมอง(EF) 
ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร. ชลาธิป สมาหิโต

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

มาร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์

วันที่ 16-18 พฤศจิกายนนี้ ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านสมถวิล