รวมประกาศ รายละเอียด

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 เม.ย. 2567
โดย : นางสาวรัชณีย์ แก้วเลี่ยม

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลบ้านสมถวิล

ขอแสดงความยินดีกับ

รองผู้อำนวยการ นางนัฐกานต์ บกสกุล

กับผลงานวิจัยรูปแบบการบริหารด้วยแนวคิด Objective and Key Results: OKRs เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ปีที่ 1, 2 ที่ได้รับทุน และตีพิมพ์ลงวารสาร